Falkenbergs kommun

http://www.riandesign.se/

Falkenbergs museum är ett kommunalt museum, som sedan 2010 har ett regionalt uppdrag inom området form och design. För att öka spetsen och kvaliteten i det regionala kulturlivet, fick bl a kulturinstitutioner uppdrag inom olika fokusområden av Region Halland. Falkenbergs museum hade redan god erfarenhet av att visa design och tillgavs det som ämnesområde. Uppdraget stärktes ytterligare 2013 av Falkenbergs kommun, och en designcurator tillsattes.

Falkenbergs museum ska främst genom utställningar och programverksamhet spegla form och design ur ett kunskaps-, innovations-, och upplevelseperspektiv. Med regional, nationell och internationell relevans. På så vis öka intresset för, kunskapen om och förutsättningarna för form och design i Halland.

Museet utgår ifrån att form- och designområdet omfattar formgivning och gestaltning av hantverksframställda och industriellt tillverkade produkter, sett ur ett estetiskt och funktionellt synsätt. Samt arkitektur och miljögestaltning, liksom design- och innovationsprocesser.

Deborah Thompson
1:e antikvarie/Museiutvecklare
Deborah.Thompson@falkenberg.se
0346-88 61 26

Arbetar med övergripande museifrågor. Utställningar, främst med inriktning på 18–1900-talets form och design.

Helena Hertov
Designcurator
Helena.Nilsson-Hertov@falkenberg.se
0346-88 50 69

Arbetar med utställningar och programverksamhet. Främst med inriktning på samtiden. Är också museets kontaktperson för utövare i regionen.
Särskilda intresseområden är innovation, normkritik och miljöfrågor kopplat till design.

https://www.youtube.com/watch?v=OeOg3F7180s