Västerviks kommun

www.vastervik.se

Västerviks kommun har som ambition att utveckla dialogen och kommunikationen i samband med samhällsbyggnadsprojekt. Syftet är att skapa delaktighet, engagemang och förmedla kunskap och information hos kommuninvånare, olika intressegrupper och övriga.
I Västerviks kommun pågår ett stort antal samhällsbyggnadsprojekt i form av fördjupade översiktsplaner, stadskärneutveckling och idéstudier som behöver omsättas i mer konkreta program eller detaljplaner. Mot bakgrund av ovanstående har Västerviks kommun förstärkt samhällsbyggnadsenheten med en funktion som ansvarar för processledning i utvalda samhällsbyggnadsprojekt av betydelse för utvecklingen av kommunen och det offentliga rummet, och för att ansvara för information, kommunikation och dialog med allmänhet och intressenter.
I dessa sammanhang har Västerviks kommun knutit till sig kompetens inom samhällsutveckling med design. Kommunen ser utökade möjligheter med att tillämpa design som metod och kompetens i samhällsbyggnadsprojekt, för att utöka delaktigheten hos aktörer och tillföra ökad insikt och kreativitet. Utvidgade perspektiv och hållbar inriktning är ledord.