Lisbeth Svengren Holm

Sedan juni 2018 professor emerita från Göteborgs universitet, där jag var innehavare av Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management och föreståndare för Business & Design Lab. Forskningsintresset inriktades mot utvecklingen av industridesign, t ex hur service och digitalisering påverkade branschen. Forskningsprojekt om hur design kan bidra till äldreomsorg inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet AGECAP (Ageing Capabilities). Ett annat projekt som pågår är hur Design Thinking kan bidra till bättre strategiskt beslutsfattande i komplexa situationer. Ett samarbete med Elisabeth Frisk, kollega från Handelshögskolan, GU.

Dessförinnan var jag professor i Fashion Management vid Textilhögskolan, Borås Högskola. Forskningsintresset fokuserade på hållbarhetsfrågor inom mode- och textilsektorn.

Under åren 2007 till 2010 var jag anställd på SVID, och ansvarig för kontakter med akademin och redaktör för tidskriften Swedish Design Research Journal. Det var min andra period på SVID. Under åren 1994-1997 var jag ansvarig för Forskarkollegiet, FOKO, där vi organiserade möten runt om i landet för lärare och forskare på designinstitutioner, tekniska högskolor och ekonomihögskolor, som var intresserade av designforskning. 1994 startade SVID också publiceringen av Designjournalen som så småningom blev Swedish Design Research Journal.

1995 disputerade jag vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet 1995 avhandlingen: Industriell design som strategisk resurs. En studie av designprocessens metoder och synsätt som del av företags strategiska utveckling.

Därefter anställning som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Under dessa år genomförde vi de så kallade TED-projekten (Teknik, Ekonomi, Design); dvs studenter från Marknadsakademien (SU), industridesign (Konstfack) och ingenjörer (KTH, maskinkonstruktion), samarbetade i projekt en gång per år för att öka förståelsen för design och för tvärdisciplinärt samarbete.