Integritespolicy

Hur samlar vi in personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och foto. 

 • Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du/ni blir medlem i Design Region Sweden (DRS).
 • Vi samlar in personuppgifter och information som är nödvändigt antingen för evenemang, bokningar eller för andra syften.
 • Det förekommer att vi dokumenterar våra evenemang och utställningar med foto, video- eller ljudinspelningar, och dessa kan i vissa fall utgöra personuppgifter.

Hur använder vi personuppgifter

DRS behandlar personuppgifter för olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna: 

 • Informera via vår webbplats med uppgifter om medlemmar som syftar i första hand till för att underlätta kommunikation mellan våra medlemmar. DRS är en nätverksorganisation och webb platsen är då den gemensamma plattformen för information.
 • Dokumentera, utveckla och utvärdera vår verksamhet
 • Fullfölja våra åtaganden som medlemsorganisation
 • Fullgörande av rättslig förpliktelse: vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla lagar och regler.

Hur lagrar vi och skyddar din information

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av en överenskommelse med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. 

 • Vi skyddar oss mot intrång i vårt IT-system, virusattacker och genom en god säkerhetskopiering. Vid händelse av dataintrång är vi skyldiga att rapportera till Datainspektionen inom 72 timmar. 
 • Dina personuppgifter raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Personuppgifter till tredje part

 • Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
 • Myndigheter som till exempel Skatteverket eller Polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Dina rättigheter

Här beskriver vi vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter. 

 • Du har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra eller radera de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att kontakta oss. 
 • Vid marknadsföring som utskick via e-post eller brevutskick kan du närsomhelst kontakta oss och meddela om du inte längre vill ha vår information (se kontaktuppgifter nedan).
 •  
 • Om du är besökare på ett av våra arrangemang, så ska vi vid fototillfället där enskilda personer står i fokus, fråga om ditt samtycke. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar.
 • Du har rätt att motsätta dig fotografering, som till exempel generella bilder som vimmel- eller mingelbilder som vi har tagit med stöd av intresseavvägning) och utan att varje enskild person på bilden tillfrågats.
 • Har du gett oss ditt samtycke till att samla in personuppgifter kan du när som helst välja att återkalla det genom att kontakta oss via mejl eller telefon. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter som omfattades av samtycket. 
 • Under vissa omständigheter har du inte rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Ändring av dataskyddspolicy 

Vi kan komma att uppdatera och göra ändringar i vår integritetsspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

Ansvarig

Christer Ericson, Ordförande
Design Region Sweden
Organisationsnummer: 802466-5443