Styrelse och stadgar

Ordförande

Christer Ericson

Kassör

Bengt Sandström

Ledamöter

Christina Holback
Jon-Karl Sundh
Mattias Bergström
Lisbeth Svengren Holm

Pär Bergström

Vision

Design Region Sweden driver utveckling – för individ, näringsliv och samhälle

Stadgar för Design Region Sweden

§ 1 Namn

Design Region Sweden

§ 2 Säte

Föreningen skall ha sitt säte i Sundsvall.

§ 3 Bakgrund

I Sverige finns ett uttalat behov av en samverkanskraft mellan regionala noder, som med stöd av varandra driver utveckling och implementering av design regionalt, nationellt och internationellt.

§ 4 Ändamål/syfte

Design Region Sweden ska bidra till samhällsutveckling genom att initiera, driva och medverka i designinsatser. Föreningen ska på ett öppet och inbjudande sätt främja kunskapsöverföring och samverkan mellan dess medlemmar.

§ 5 Medlemskap

Juridisk person som tillsammans med andra medlemmar, vill verka för föreningens syfte och verksamhet,kan ansöka om medlemskap.
Varje medlem äger en röst.
Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åtaganden eller på annat sätt motverkar eller missbrukar föreningens verksamhet, kan uteslutas. Beslut om antagande och uteslutande av medlem, fattas av föreningens styrelse med enkel majoritet.

§ 6 Avgifter till föreningen

Beslut om avgifter till föreningen fattas av föreningsstämman.

§ 7 Föreningens organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev ( fysiskt eller elektroniskt ) till medlemmarna senast två veckor före stämma. Ärenden, som skall behandlas på stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämma.

Föreningsstämma utser styrelse bestående av lägst fem ledamöter med eller utan suppleanter. Styrelseledamot ska vara regionalt aktiv i operativt designrelaterat arbete.

Styrelsen utser ordförande, vars röst är utslagsgivande vid lika röstetal i Styrelsen.

Mandattid för styrelseledamöter är två år.

Ordförande väljs på ett år.

Föreningsstämman utser en revisor jämte suppleant.

§ 8 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) skall hållas senast under fjärde kalender kvartalet. Vid ordinarie föreningsstämma, som öppnas av styrelsens ordförande, skall följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd för stämman.
 2. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Föredragning av;
  • styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  • styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
  • revisionsberättelse.
  • Beslut om
  • godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
  • fastställande av balansräkning och resultaträkning
  • disposition av föreningens ekonomiska resultat enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 7. Fastställande av avgifter till föreningen.
 8. Val av styrelse och revisorer.
 9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 10. Behandling av förslag från styrelsen och övriga i rätt tid inkomna förslag.
 11. Övriga ärenden, som hänskjutits till stämman

Annat ärende än som anges under 1 – 10 skall, för att av stämman tas upp till beslut, vara angivet i kallelsen till stämman.

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.
Styrelsen skall upprätta årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret, senast under andra kalenderkvartalet.

§ 10 Fördelning av tillgångar vid föreningens upphörande

Om föreningen upphör ska föreningens samtliga tillgångar fördelas procentuellt relaterat medlemmars gjorda ekonomiska investeringar.

Beslut om fördelningen fattas av föreningsstämma.
Växjö 2012-04-24