Projekt / Sommarkontor 2015 Jämtland

Sommarkontor 2015 Jämtland

Sommardesignkontor Östersund 2015

Uppdraget som sträckte sig över 6 veckor löd:

”Att utveckla konceptuella lösningar i Jämtland Härjedalen som skapar förutsättningar för alla medborgare att aktivt delta i samhällsutvecklingen och som bidrar till distansoberoende stöd för innovation.”

Vi har under 6 veckor fört dialog i 8 kommuner med ungefär 100 personer (varav ca hälften är djupintervjuer) inom privat, ideell och offentlig sektor samt även privatpersoner för att finna vad som gör att människor engagerar sig och hur de upplever/tänker kring innovation, kreativitet och idéer. Vad behöver människor för att få utlopp för sin kreativitet? Vilken stöttning finns idag och vilken stöttning skulle man önska att det fanns?

För att möta medborgarnas behov i regionen krävs det att offentlig sektor börjar att arbeta på ett nytt sätt, det mest grundläggande är att arbeta användarcentrerat.

En målbild för offentlig verksamhet verksamma inom innovation att jobba efter är den kreativa byråkraten (KB). KBs huvuduppgift är att skapa och underhålla ett innovationsklimat samt öka tilliten. Detta betyder att arbetet är långsiktigt och inte en engångsinsats.

Ladda ner rapport

  • Projektstart:
  • Projektslut: